Notariusz – jakie dokumenty są wymagane przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży?

Podstawowe dokumenty

Dowód tożsamości sprzedającego i kupującego Przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży niezbędne jest posiadanie ważnych dowodów tożsamości zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Może to być dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Notariusz będzie wymagał przedstawienia tych dokumentów w celu uwierzytelnienia umowy.

Akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości W przypadku sprzedaży nieruchomości, konieczne jest przedłożenie aktu notarialnego potwierdzającego własność nieruchomości. Ten dokument jest niezbędny do prawidłowego zawiązania umowy kupna-sprzedaży. Notariusz sprawdzi jego autentyczność i upewni się, że sprzedający jest faktycznym właścicielem nieruchomości.

Umowa przedwstępna (opcjonalnie) Umowa przedwstępna to opcjonalny dokument, który można sporządzić przed samą umową kupna-sprzedaży. Jest to forma zabezpieczenia dla obu stron, która ustala warunki transakcji. Umowa ta może zawierać informacje o cenie, terminie płatności oraz ewentualnych warunkach rozwiązania umowy. Jeśli strony zdecydują się na jej sporządzenie, będzie ona również podlegać notarialnemu uwierzytelnieniu.